+38 (068) 354 26 73 Менеджер по заказам

Користувача угода

 

 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

 

Цей документ, встановлений ФОП Коростельова Наталія Вікторівна (надалі - Постачальник), є договором приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України та абзацу 5 частини 4 статті 179 Господарського кодексу України, встановлює загальні умови поставки товарів (надалі – Договір) суб’єктам господарювання, що приєднались до цього Договору.

 

  1. 1.       Загальні положення

1.1.     Цей Договір розроблено та встановлено Постачальником. Текст цього договору є стандартною формою, тому, відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України та абзацу 5 частини 4 статті 179 Господарського кодексу України, цей Договір укладається шляхом приєднання інших сторін  до цього Договору в цілому, без зміни умов договору.

1.2.     Суб’єкти господарювання, що мають на меті придбати у Постачальника товари, що є предметом реалізації за цим Договором, мають право приєднатися до цього договору в якості покупців.

1.3.     Приєднання до цього договору покупцями здійснюється добровільно, шляхом вчинення дій, визначених цим Договором.

1.3.1.  З моменту приєднання до цього Договору на умовах, викладених в цьому Договорі, особа стає стороною за цим договором і зобов’язана нести всі обов’язки, що передбачені для сторони цим Договором.

1.4.     Повідомлення за цим Договором здійснюються засобами електронної пошти або шляхом обміну факсимільними повідомленнями за реквізитами, повідомленими покупцем Постачальнику. Приєднавшись до цього договору покупець погоджується з тим, що повідомлення, надіслані покупцю засобами електронної пошти або факсимільного зв’язку за повідомленими покупцем реквізитами, будуть мати для нього обов’язковий та зобов’язуючий характер.

 

2.       Предмет

2.1.     За цим Договором Постачальник зобов’язується передати (поставити) в обумовлений у цьому Договорі строк товари Покупцеві, а покупець зобов’язується прийняти ці товари і сплатити за нього певну грошову суму.

2.2.     Цей Договір укладається на розсуд сторін.

2.3.     Предметом поставки є товари, вказані у Рахунку-специфікації, що був наданий Постачальником та сплачений Покупцем.

2.4.     Асортимент (номенклатура) товарів, що може бути придбана покупцем на умовах цього договору, представлена на Інтернет-сторінці магазину за адресою https://voshina.com

2.5.     За цим Договором покупці придбають товар для використання у власній господарській діяльності.

 

3.       Порядок укладання Договору. Гарантії якості товарів.

3.1.     З метою укладення Договору покупець обирає серед представленого асортименту товару, згідно ст.2.4. цього Договору той товар, що його цікавить та повідомляє про обрані ним товари оператору колл-центру Продавця за телефоном +38 (096) 582 78 06.

3.2.     Оператор колл-центру перевіряє наявність обраного товару, його ціну та кількість відповідно до замовлення покупця, запитує у покупця назву (для юридичних осіб) прізвище ім’я по-батькові (для фізичних осіб – підприємців), місцезнаходження, ідентифікаційний код (обліковий номер картки платника податку), засоби зв’язку, прізвище ім’я по-батькові уповноважених осіб, зручне місце доставки товару тощо.

3.3.     Оператор колл-центру формує та надсилає покупцю узгодженими засобами зв’язку Рахунок- специфікацію на товар за формою, згідно Додатку №1 до цього Договору в якому зазначається погоджений асортимент, кількість товару, ціну товару та місце поставки. Ціни на товари, що постачаються Постачальником, є вільними відпускними і формуються в залежності від базису поставки

3.4.     Цей Договір укладається шляхом вчинення покупцем певних дій, а саме шляхом оплати покупцем наданого йому Рахунку-специфікації протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його надання.

 

3.5.     Шляхом оплати наданого йому Рахунку-специфікації в строк, встановлений цим Договором, покупець узгоджує асортимент (номенклатуру), кількість та ціну товару, погоджується з усіма іншими умовами цього Договору (строк та порядок поставки тощо).

3.6.     Виставлений Рахунок-фактура є дійсним протягом 3 (трьох) календарних днів за дати, зазначеної у такому Рахунку-фактурі (дата виставлення). У випадку нездійснення покупцем оплати за Рахунком-специфікацією протягом вказаного строку такий Рахунок-специфікація визнається недійсним, а цей Договір не укладеним.

3.6.1.  Наданий покупцю Рахунок-специфікація є дійсним тільки щодо вказаних у ньому товарів та тільки щодо вказаної у такому Рахунку-фактурі кількості товарів. Якщо покупець бажає змінити кількість замовлених ним товарів, він повинен здійснити нове замовлення Рахунку- специфікації, при цьому попередній Рахунок-специфікація визнається недійсним (анулюється) та його оплата не несе для Постачальника жодних наслідків.

3.7.     У випадку, якщо покупець буде мати бажання повторно придбати товари у кількості та асортименті, що відповідають здійсненим раніше придбанням, такий покупець повинен повторно здійснити замовлення та отримати новий Рахунок-специфікацію.

3.8.     Гарантійний строк (строк, протягом якого Постачальник гарантує якість товару) на складно технічні товари вказується в експлуатаційних документах, які додаються до кожної одиниці товару. Гарантійний строк на інші види товару, якщо він не встановлений законом, складає шість місяців. Гарантійний строк починає перебіг з моменту передачі товару Покупцю по накладній (транспортній накладній). Постачальник відповідає за недоліки товару, якщо він не доведе, що вони виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування та або зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.

 

4.       Порядок (базис) поставки і строки

4.1.     Строк поставки товарів не пізніше 7 (семи) робочих днів з дати отримання повної вартості товарів за наданим покупцю Рахунком-специфікацією на банківський рахунок Постачальника. Товар передається представнику покупця при наявності Довіреності на отримання товару та документу, що посвідчує особу представника.

4.2.     Відмова покупця від отримання оплаченого товару можлива виключно у випадках, передбачених законодавством України.

4.3.     Товар передається покупцю на підставі видаткової накладної (товарно-транспортної накладної) відповідно до виставленого та сплаченого покупцем Рахунку-специфікації. Покупець зобов’язаний прийняти товар за кількістю та якістю в момент його передачі покупцю (уповноваженій особі покупця) шляхом підпису видаткової накладної (товарно-транспортної накладної) та повернення одного примірника видаткової-накладної (товарно-транспортної накладної) Постачальнику.

4.4.     Якщо при прийманні товару буде виявлений товар в асортименті, що не відповідає виставленому Постачальником та сплаченому покупцем Рахунку-специфікації, або не відповідає даним, зазначеним у видатковій накладній, Покупець має право:

4.4.1.  - прийняти частину товару, що відповідає вимогам щодо асортименту, і відмовитися від решти товару;

4.4.2.  - вимагати заміни частини товару, що не відповідає погодженому асортименту.

4.5.     Постачальник зобов’язаний замінити товар, що не відповідає погодженому асортименту, за свій рахунок протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання вимоги від Покупця.

 

5.       Порядок розрахунків

5.1.     Покупець здійснює попередню оплату загальної вартості товарів, згідно виставленого Рахунку- специфікації протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виставлення Рахунку-специфікації. Дата виставлення вказана у такому Рахунку-специфікації.

5.2.     Покупець повинен обов’язково у призначенні платежу зазначати номер та дату Рахунку- специфікації. Постачальник не несе відповідальності за порушення строків поставки у випадку, якщо у призначенні платежу покупцем не було зазначено номер та дату Рахунку-специфікації.

5.3.     Оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу повної вартості товару, вказаної у Рахунку- специфікації, на банківський рахунок Постачальника, вказаний у Рахунку-специфікації. Датою оплати є дата надходження коштів в розмірі загальної вартості товарів згідно відповідного Рахунку- специфікації на банківський рахунок Постачальника, вказаний у такому Рахунку- специфікації.

5.4.     Покупець зобов’язаний повідомити Постачальника про факт здійснення оплати Рахунку- специфікації негайно після здійснення оплати узгодженими засобами зв’язку.

 

6.       Відповідальність сторін

6.1.     У випадку, якщо покупець не здійснить оплату виставленого Постачальником Рахунку- специфікації протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його виставлення цей Договір вважається неукладеним та Постачальник не вважається зобов’язаним здійснювати поставку товарів та не несе відповідальності за нездійснення поставки таких товарів.

6.2.     У випадку порушення строку поставки товарів за сплаченим вчасно Рахунком-специфікацією Постачальник несе відповідальність у вигляді штрафу розмірі 0,1 % від вартості непоставлених товарів за кожен день прострочення поставки не більше розміру вартості непоставлених товарів.

6.3.     В разі поставки Постачальником товару неналежної якості, комплектності, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 0,01% від вартості товару неналежної якості чи комплектності

 

7.       Термін дії договору та умови його зміни/розірвання

7.1.     Цей Договір набирає чинність з моменту його встановлення Постачальником та діє безстроково, з врахуванням, що у частині виставлених Постачальником та сплачених покупцем Рахунків- специфікацій цей Договір діє до моменту виконання Постачальником обов’язку з поставки оплачених покупцем товарів.

7.2.     Всі зміни і доповнення до цього договору встановлюються Постачальником та оформлюються у вигляді нових редакцій цього Договору.

 

8.       Форс-мажор

8.1.     Сторона договору звільняється від відповідальності, якщо невиконання/неналежне виконання зобов’язань по договору є наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої сторони, подібних: стихійному лиху, громадським заворушенням, військовим діям, громадянської війни, втручань з боку органів влади, які прямо впливають на можливість сторони виконати зобов’язання, крім випадків накладення арешту на майно (кошти) невиконуючої сторони, в подальшому форс-мажор, на період, що починається з моменту об’явлення не виконуючою стороною про форс-мажор та що закінчується, коли форс-мажор закінчився або закінчився б, якщо виконуюча сторона не вжила дії, які вона в дійсності могла би вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично подовжує строк виконання зобов’язань за цим договором.

8.2.     Якщо форс-мажор триває більш 2 (двох) місяців, будь-яка з сторін має право розірвати договір, не звертаючись до суду, на підставі письмового повідомлення іншої сторони.

8.3.     Наявність форс-мажору підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України або відповідним документом іншого компетентного органу.

 

9.       Порядок розгляду спорів та інші умови

9.1.     Всі спори та розбіжності, що виникли в ході виконання даного договору, будуть вирішуватись шляхом проведення переговорів між сторонами.

9.2.     Якщо сторони не прийдуть до згоди протягом 10 днів з дати виникнення спору, спори та розбіжності належать вирішенню в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

 

 

Додатки до договору:

Додаток № 1 – форма рахунку-специфікації.

 

Додаток 1. форма рахунку-специфікації

 

 

 

Рахунок-специфікація

              дата виставлення                                 

 

Постачальник: ФОП Коростельова Н.В., Місцезнаходження : м.Київ, вул. Віскозна, 1 код ЄДРПОУ 2915212605

 

Покупець:                                     

 

  1. Специфікація

Назва товару

Одиниці виміру

Кількість      в од. виміру

Ціна             за

одиницю, без ПДВ. грн.

Загальна вартість, без

ПДВ. грн.

1.

 

 

 

 

 

 

Всього,     без

ПДВ:

 

 

ПДВ:

 

 

Загальна

сума з ПДВ

 

 

 

  1. Базис поставки:                                                . Місце поставки                                                           
  2. Строк поставки: не пізніше 7 (семи) календарних днів з дати повної оплати цього Рахунку- специфікації, за умови оплати не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати виставлення. У призначенні платежу обов’язково зазначати номер та дату цього Рахунку-специфікації.
  3. Оплата загальної суми (загальної вартості) товару має здійснюватися за такими реквізитами: рахунок №у                                                      МФО                          
  4. Шляхом оплати цього Рахунку-специфікації протягом 3 (трьох) календарних днів з дати виставлення покупець узгоджує асортимент (номенклатуру), кількість та ціну товару, приєднується до Договору поставки в цілому та погоджується з усіма його умовами. Текст договору поставки розміщено в мережі Інтернет за адресою    .
  5. Якщо оплату не буде здійснено протягом 3 (трьох) календарних днів з дати виставлення цього Рахунку-специфікації (рахуючи день виставлення), цей Рахунок-специфікація вважається скасованим, не підлягає оплаті, а Постачальник не буде зобов’язаним здійснювати поставку товару.